درخواست اعاده دادرسی محمدقبادلو پذیرفته شد

درخواست اعاده دادرسی وکیل محمد قبادلو یکی از محکومان اغتشاشات پاییز سال گذشته، با ارائه گواهی جدید التحصیل از پزشکی قانونی، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

درخواست اعاده دادرسی محمدقبادلو پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار قضائی المپیاد فیزیک ایران، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی وکیل محمدقبادلو در تعاقب صدور رأی قطعی و به دلیل  ارائه گواهی جدید التحصیل از پزشکی قانونی، در دیوان عالی کشور پذیرفته شده است.  این گواهی که از سوی پزشک متخصص اعصاب و روان اداره پزشکی قانونی شهرستان تهران در تاریخ 1402/4/07 و پس از صدور حکم قطعی صادر شده است به وجود اختلالات دوقطبی و تکانش گری و انجام رفتارهای خطرناک محکومٌ علیه اشاره دارد و این موضوع را مستلزم معاینه و بررسی مجدد دانسته است. لذا با وصف اینکه هرگاه پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجبات بی گناهی یا عدم تقصیر محکومٌ علیه باشد، جهتی از جهات اعاده دادرسی تلقی می‌گردد، درخواست متقاضی با بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انطباق دارد و در اجرای ماده 476 قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد. بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر نماید. پایان پیام/

Add a Comment