چگونه داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سنجش و گزینش می‌شوند؟

چگونه داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در آزمون جذب دبیر و هنرآموز، سنجش و گزینش می‌شوند؟

چگونه داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سنجش و گزینش می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش المپیاد فیزیک ایران، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای جذب دبیر و هنرآموز از 27 خرداد آغاز شده است و تا 31 خرداد ادامه دارد. اما داوطلبان چگونه سنجش می‌شوند؟ در مرحله اول، داوطلبان باید آزمون کتبی دهند و پس از اعلام نتایج اولیه به مصاحبه و گزینش دعوت می‌شوند. معرفی داوطلبان جهت انجام مراحل استخدامی، منوط به کسب حد نصاب در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش(کتبی) بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه‌های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیر است: پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر (کتبی)، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد براین اساس کسب حداقل پنجاه (50) درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول با ارزش وزنی چهل (40) درصد برای حیطه عمومی و شصت (60) درصد برای حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در هر شغل- شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفاً کارنامه آزمون استخدامی(کتبی) از طریق درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده است.  اعلام نتایج اولیه سه (3) برابر ظرفیت از بین داوطلبان واجد شرایط، جهت ارزیابی تکمیلی از بین داوطلبان دارای حدنصاب انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش از بین داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب کرده‌اند، بر اساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش برای داوطلبان آزاد، سهمیه معلولین و سهمیه ایثارگری در هرشغل-محل-جنسیت و به ترتیب نمرات فضلی صورت می‌پذیرد. معرفی به مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت معلمی و گزینش بر اساس نمره مکتسبه افراد در امتحان مشترک فراگیر و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی، به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل- محل جهت طی مراحل مربوط معرفی خواهند شد. مرحله اول: بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری داوطلب در زمان ثبت‌نام و بررسی ویژگی‌های جسمانی و روانی، مدارک و مستندات خود اظهاری داوطلب معرفی شده و ویژگی‌های جسمانی و روانی، برابر ضوابط و مقررات مربوط و مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام، بررسی و در صورت تأیید به مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهد شد. مرحله دوم: صلاحیت و شایستگی‌های معلمی داوطلبانی که اسناد و مدارک خود اظهاری و ویژگی‌های جسمانی وروانی آنان، بررسی و مورد تأیید قرار گرفته در مرحله ارزیابی تکمیلی از طریق مراکز ارزیابی آموزش و پرورش، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت و همزمان فرایند بررسی صلاحیت‌های عمومی توسط گزینش انجام خواهد شد. در صورتی که تعداد داوطلب دارای حدنصاب و واجد شرایط در هر شغل محل جنسیت کمتر از تعداد اعلام شده باشد، تمامی افراد واجد شرایط دارای حدنصاب آن شغل محل جنسیت برای مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی خواهند شد. داوطلبان باید پس از مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت معلمی توسط مراکز ارزیابی و سایر عوامل مربوط در مجموع حداقل 470 امتیاز از حداکثر امتیاز ممکن (1000 امتیاز) را کسب کنند. از مجموع نمره آزمون استخدامی آموزش وپرورش (کتبی) و ارزیابی تکمیلی، کسب حداقل (100) امتیاز از شایستگی‌های حیطه عمومی، حداقل (60) امتیاز از شایستگی حیطه اختصاصی و (60) امتیاز از شایستگی حیطه تخصصی مقرر در جدول شماره (3) الزامی است. با توجه به تبصره (3) ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگران مشمول سهمیه‌های 25 و 5 درصد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش، باید حداقل هشتاد درصد (80 درصد) حداقل امتیازات مندرج در تذکر (2) و (3) را کسب کنند. شیوه اجرای ارزیابی تکمیلی و جزئیات موارد مربوط پس از اجرای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش(کتبی) اعلام می‌شود. بر این اساس ارزیابی تکمیلی، مطابق ضوابط مربوط توسط کانون‌های ارزیابی آموزش و پرورش صرفاً برای افراد معرفی شده واجدشرایط صورت خواهد گرفت. آموزش و پرورش نمره مرحله ارزیابی را جهت گزینش نهایی و اعلام نتیجه آزمون، به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد کرد. اعلام نتیجه نهایی آزمون پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به آموزش و پرورش (حداکثر سه برابر) در سقف ظرفیت پذیرش و براساس نتیجه امتحان مشترک فراگیر (کتبی) با وزن چهل (40) درصد و ارزیابی تکمیلی با وزن شصت (60) درصد لحاظ شده است. با توجه به حداقل‌های تعیین شده، چنانچه داوطلب حدنصاب لازم را پس از ارزیابی تکمیلی کسب نکند، در فرایند گزینش نهایی قرار نخواهد گرفت. گزینش موظف است با رعایت ماده (16) قانون گزینش نتیجه اولیه افراد را جهت طی سایر مراحل استخدام قبل از نتیجه نهایی اعلام کرده، لیکن نظر نهایی گزینش پس از بررسی لازم قبل از اتمام دوره مهارت‌آموزی و صدور حکم استخدامی اعلام خواهد شد. پس از اعلام نظر گزینش در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی مشترک و ارزیابی تکمیلی، اولویت انتخاب با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون استخدامی کتبی بالاتر باشد. پذیرفته شدگان نهایی مکلفند جهت پیگیری ادامه فرایند استخدام به اداره کل آموزش و پرورش مورد پذیرش و جهت گذراندن دوره مهارت‌آموزی به دانشگاه فرهنگیان مراجعه کنند. عدم مراجعه در مهلت تعیین شده(تحت هر شرایطی) به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد. پایان پیام/

Add a Comment