مخاطب فارس من گفت: پلیس ایران را با مهربانی و عطوفت می‌شناسیم و توقع اختیارات بیشتر در راستای حفظ امنیت پایدار از مسئولین برایشان داریم....