کميته برگزارکننده المپياد 2007

دکتر محمد سپهري راد، از دانشگاه شهيد بهشتي، رئيس کميته
دکتر محمدرضا اجتهادي، از دانشگاه صنعتي شريف، مسئول کميته علمي
آقاي حسين ميرزايي، از وزارت آموزش و پرورش و رئيس باشگاه دانش پژوهان جوان
دکتر منصور وصالي، از دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايي، مسئول کميته فوق برنامه
مسئول دبيرخانه: خانم ترانه شيمي
ارگان برگزار کننده: وزارت آموزش و پرورش.