لوگوی المپیاد فیزیک 2007

نشانه المپياد 2007 که در بالا سمت چپ صفحات وبگاه ملاحظه مي شود از عناصر زير تشکيل شده است:

عنصر اصلي:
حرف IPhO به عنوان پيام كليدي و مشخص ترين عنصر اين نشانه ارائه شده است.

عنصر محلي: 
در پس حروف اختصاري المپياد جهاني فيزيك تصويري از پل تاريخي و زيباي “سي و سه پل” (الله وردي خان) با پس زمينه ” كوه صفه” ديده مي شود. اين دو عنصر، يكي ساخته دست بشر و ديگري ساخته طبيعت، از نمادهاي مشخص شهر اصفهان، محل برگزاري المپياد است. اين نماد از شهر اصفهان در پوستر رويداد نيز به نمايش گذاشته شده است.

عنصر فيزيكي: 
: زاويه ديد پل و پرسپكتيو آن بهانه اي است براي نشان دادن سير حركت اين رويداد از آغاز تا به امروز، و حركت پرتابه اي گوي به عنوان يك عنصر فيزيكي آشنا، اين معنا را تشديد مي كند. در ضمن مسير حركت گوي كمكي است براي القاي طاق هاي قوسي شكل قسمت پائين پل. و در نهايت ادامه حركت گوي مي تواند جهشي را به داخل حلقه حرف O متصور کند.
همچنين اين عنصر نماد يكي از بازيهاي كودكان بومي است كه در آن سعي مي شود با پرتاب سنگي بر سطح آب زاينده رود، بيشترين تعداد بازتابش از سطح آب را به دست آورد.

عنصر رنگ: 
رنگ لاجوردي نشانه نمادي از رنگ آسمان شب ايران و همچنين رنگ غالب در كاشي كاري هاي ايراني است. رنگهاي ديگر به منظور هماهنگي و ملاحظات گرافيكي انتخاب شده است.

طراحی لوگو